Vision och mål

Vi vet vart vi ska

Vision

År 2030 är Västmanland en miljö- och klimatförebild

Genomförande
Kunskap

Länets invånare och verksamhetsutövare har kunskap om och tar miljöhänsyn.

Samverkan

Akademi, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet samverkar för hållbara lösningar.

Möjligheter

Vi tar tillvara de affärsmöjligheter som den globala omställningen till ett hållbart samhälle erbjuder.

Ansvar

Vi tar ansvar för att genomföra åtgärder, enskilt och tillsammans.

Hållbarhet

Vi ska skapa ett hållbart samhälle för våra barn.

Rådets mål

Med utgångspunkt från visionen har rådet beslutat om tre övergripande mål som visar vägar till att nå ett hållbarare samhälle. De bygger på att vi ska begränsa vår klimatpåverkan och bevara våra naturtillgångar för att på så vis kunna ta del av de ekosystemtjänster som naturen ger oss.

Målen ska visa vägar till att nå ett hållbarare samhälle och bygger på att vi ska begränsa klimatpåverkan och ha naturtillgångar som långsiktigt kan leverera ekosystemtjänster. De kopplar till rådets vision, till nationella insatser och till andra styrande regeringsuppdrag, länsstrategier och mål inom miljö- och klimatområdet. Målen är utformade för att vara mätbara och möjliga att nå.

Konsumtionen ska vara resurseffektiv utifrån ett livscykelperspektiv

Bruna pappåsar, korgar och fat med rotsaker och grönskaer.
Grönt kulturarv, foto: Länsstyrelsen

Målet är att skapa förutsättningar för en konsumtion som leder till ett gott liv och god hälsa samtidigt som den inte äventyrar ekosystemens överlevnad, där man sett till att konsumtionen bär sina miljökostnader och att den miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen minskar. Vi ska vara ett föregångslän kring cirkulär ekonomi och digitalisering. Fokus ska ligga på livsmedel, läkemedel, transporter, kemikalier och resursanvändning. Konsumtionens påverkan gäller såväl innanför länets gränser som utanför. För att medborgare och beslutsfattare ska kunna ta rätt beslut när det gäller åtgärder för ett hållbart samhälle så behöver kunskapen stärkas och hållas aktuell. Dessutom måste engagemang kring miljö- och livsstilsfrågor öka hos unga såväl som hos äldre.

Målet innebär att vi år 2030 har:

 • Begränsad mängd särskilt farliga ämnen i omlopp
 • Minskade avfallsmängder, i synnerhet farligt avfall
 • Hållbart producerade livsmedel, särskilt från närområdet
 • Miljö- och klimatsmarta varor och tjänster
 • Försumbart matsvinn längs hela livsmedelskedjan
 • Kunskap och engagemang om hållbarhets- och livsstilsfrågor
 • Effektiv el- och värmekonsumtion

Produktionen och tillväxten ska vara hållbar inom ramen för våra naturtillgångar

Rapsfält och blå himmel.
Rapsfält, foto: Kim Lill

På global nivå förbrukar människan jordens årsproduktion av ekologiska resurser allt tidigare för varje år. Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. För att hållbart hushålla med naturresurserna i länet och vår påverkan utanför länets gränser så måste vi nå en nivå där förbrukningen av resurser inte överskrider produktionen. Dessutom måste naturresursernas förmåga att producera ekosystemtjänster långsiktigt stärkas. I detta ska man ta höjd för och bygga en motståndskraft mot yttre faktorer som t.ex. klimatförändringar, finansiella kriser och befolkningsförändringar. Det innebär även att minska nyskapandet av hårdgjorda ytor, då dessa är svåra att återställa och har en mycket begränsad roll i att leverera ekosystemtjänster.

Målet innebär att vi år 2030 har:

 • Resurseffektiv produktion av livsmedel, varor och tjänster
 • Begränsade utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen
 • Energieffektiv byggnation och förvaltning med låg belastning på miljö och hälsa
 • Stärkta och hållbart nyttjade ekosystemtjänster
 • Bevarad och stärkt biologisk mångfald
 • En levande landsbygd
 • En utvecklad besöksnäring
 • Infrastruktur och teknik som främjar hållbar produktion och tillväxt

Klimatpåverkan ska minska och luften ska vara ren

Person i motljus med tubkikare.
Fågelskådning vid Rudöklippan, foto: Kim Lill

Halterna av växthusgaser i atmosfären ökar och bidrar till en stegrad klimatförändring. För att hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och minska risken för farlig klimatpåverkan behöver nettoutsläppen på sikt upphöra. Detsamma gäller för luftpartiklar och marknära ozon som orsakar betydande hälsoskador. För att klara denna stora omställning krävs både samhällsförändringar, innovation och teknikutveckling. Länet har goda förutsättningar för att ligga i framkant i denna teknikutveckling. Genom att gå före i såväl arbetet kring länets egen klimatpåverkan som påverkan utanför länets gränser så kan länet bli en förebild till 2030.

Målet innebär att vi år 2030 har:

 • Fossilfria person- och godstransporter
 • Energiförsörjning oberoende av fossila bränslen
 • Ren inom- och utomhusluft
 • Hög andel och goda förutsättningar för gång, cykel- och kollektivtrafikresor
 • Ledande klimatsmart och innovativ teknikutveckling
 • Ökad användning av digital teknik
 • God kunskap om miljö- och klimatpåverkan
 • Hållbar finansförvaltning