Västmanlands skogsstrategi 2030

Remiss 23 juni till 15 september 2021

Remiss om förslag till skogsstrategi för Västmanlands län 

Det nationella skogsprogrammet beslutades 2018 och då uppmanades alla län att starta regionala processer. Hösten 2018 påbörjades arbetet i Västmanland. Länsstyrelsen i Västmanlands län, Skogsstyrelsen, Region Västmanland, Skogsmästarskolan, Sveaskog, Mellanskog och LRF har i samverkan med ett stort antal aktörer tagit fram ett förslag till skogsstrategi för Västmanland.

Genom att svara på remissen finns möjlighet att påverka innehållet. Det regionala programmet ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision om att skogen ska bidra till jobb, hållbar tillväxt och en utveckling av den växande bioekonomin. När Västmanlands skogsprogram är beslutat kommer en eller flera handlingsplaner med aktiviteter att tas fram.

Vi vill nå så många som möjligt som sitter inne med kunskap om skogen och kloka lösningsförslag på de utmaningar som finns i det nationella skogsprogrammet. Därför ger vi alla som har intressen av skogen möjlighet att bidra med synpunkter på denna strategi. Du kan lämna förslag på hela strategin eller delar av den. Vi ser gärna att du särskilt funderar på följande frågeställningar:

  • Känner ni att ni kan stå bakom strategin som helhet inklusive de nio viljeinriktningarna?
  • Vidare arbete kommer att bedrivas på övergripande nivå och i fyra fokusgrupper. Känner ni att de frågor ni är intresserade av ryms inom dessa fokusgrupper? Om inte, vad saknas?
  • Skulle ni vilja vara med och bidra i genomförandet av strategin?

Skicka era synpunkter till marten.gustafsson@lansstyrelsen.se senast den 15 september 2021, Ange diarienummer 509-3578-21 i ditt svar. Mårten svarar också på frågor om innehållet under perioden 16 augusti till 15 september.

Illustration. Träd står i en handflata.

Läs mer om Västmanlands skogsprogram här

Kontaktuppgifter till projektgruppen för framtagande av förslaget till skogsstrategi:

Mårten Gustafsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län marten.gustafsson@lansstyrelsen.se
Jenny Stendahl, Skogsstyrelsen Uppsala/Västmanlands distrikt jenny.stendahl@skogsstyrelsen.se
Susanne Granat, Region Västmanland susanne.granat@regionvastmanland.se
Eric Sundstedt, SLU Skogsmästarskolan eric.sundstedt@slu.se
Per Nyström, Mellanskog nergarden@bredband.net
Fredrik Melin, LRF Mälardalen fredrik-melin@hotmail.com
Bruno Bystrand, Sveaskog Norra Bergslagen bruno.bystrand@sveaskog.se