Klimatstrategi – remiss

-remissversion 10 april – 15 augusti 2019

Kvinna meg axellångt brunt hår och blå blus.
Carin Råberger

Västmanlands klimatstrategi är nu ute på remiss

Västmanlands klimatstrategi är nu ute på remiss till och med den 15 augusti 2019. Strategins ambition är att bidra med kunskap, inspiration och vägledning.

Klimatstrategin tas fram utifrån uppdrag i Regleringsbrev. I Västmanland omfattar strategin både begränsad klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning.

  • Fem fokusområden inom respektive del A och del B, utmynnar i delområden och handlingsinriktningar.
  • Ett önskat läge för år 2030 beskrivs vid varje fokusområde.
  • I ett nästa steg kommer klimatstrategin att kompletteras med åtgärdsplan och indikatorer.

Bidra gärna med synpunkter på remissversionen, se läsinstruktion i bilagt dokument. Skicka ditt underlag med kommentarer och synpunkter till vastmanland@lansstyrelsen.se  senast den 15 augusti 2019.

Har du frågor gällande remissversionen, kontakta Carin Råberger, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länkar till remissversionens dokument:

Energibalanser i länets kommuner

För att bättre förstå de stora utmaningarna vi står inför kan du här nedan se vilka de stora källorna till utsläpp är och hur energitillförsel och energianvändning i länet ser ut. Västmanlands län släpper i snitt ut 5,2 ton koldioxid­ekvi­valenter per invånare. Dessa utsläpp omfattar enbart det som produceras inom länets geografiska områ­de, d.v.s. inte flygresor och importkonsumtion.

Utsläpp av klimatgaser Västmanland

I en kartläggning av energibalanser har s.k. Sunkey-diagram tagits fram för alla länets kommuner.

Energibalanser hela länet

Energibalanser Arboga

Energibalanser Fagersta

Energibalanser Hallstahammar

Energibalanser Kungsör

Energibalanser Köping

Energibalanser Norberg

Energibalanser Sala

Energibalanser Skinnskatteberg

Energibalanser Surahammar

Energibalanser Västerås