Projekt

Klimatstrategi

Projektledare

 

Projektdeltagare

Rådets fokusgrupp: Energi och Klimat

Om projektet

En ny klimatstrategi för Västmanland ska tas fram i samverkan med miljö- och klimatrådet samt andra berörda aktörer. Projektet är en del i ett större uppdrag som Regeringen gett till samtliga Länsstyrelser. Klimatstrategin ska redovisas för rådet i maj 2019 och antas senast den 15 oktober 2019. I Västmanland kommer strategin att omfatta både området ”Begränsad klimatpåverkan och energiomställning (del A)” samt ”Anpassning till ett förändrat klimat (del B)”. Samverkan med berörda aktörer är mycket viktig för strategins förankring, för att möjliggöra de åtgärder som sedan behöver genomföras i länet för att Sverige gemensamt ska nå de nationella målen på klimatområdet. Det övergripande målet med klimatstrategin är att Västmanland väsentligt ska bidra till att nå målen i det så kallade Parisavtal, som slöts i december 2015. Parisavtalet säger bland annat att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att gemensamma ansträngningar behöver göras så att ökningen stannar vid 1,5 grader.

Tidplan

25 april 2018. Första information till Miljö- och klimatrådet om ny klimatstrategi för Västmanland.

Juni – november 2018 – samverkan med Fokusgrupp Energi och klimat samt Fokusgrupp God livsmiljö i form av arbetsmöten

September – november 2018 – besök hos länets 10 kommuner

Januari 2019 – samverkan med externa expertgrupper i form av arbetsmöten

Februari 2019 – samverkan med interna expertgrupper i form av arbetsmöten

10 april – 15 augusti 2019 – Remissperiod klimatstrategi. Remissinstruktion bifogas vid utskicket.

Maj – juni 2019 – Remissversion av klimatstrategi presenteras för berörda aktörer. Kommuner och Region Västmanland prioriteras.

15 augusti – 15 september 2019 – Länsstyrelsen bearbetar remissynpunkter

September 2019 –  Presentation av slutversion av klimatstrategi på Miljö- och klimatrådets möte

7 oktober 2019 (senast). Landshövdingen antar och undertecknar klimatstrategi för Västmanland

15 oktober 2019 (senast). Redovisning av strategin till Regeringen.

Ytterligare förankring sker hos länets kommuner, Region Västmanland och andra nätverk under projektets gång.

Aktuell information

Västmanlands klimatstrategi är nu ute på remiss till och med den 15 augusti 2019. Strategins ambition är att bidra med kunskap, inspiration och vägledning.

Läs mer här

Kontakt

Carin Råberger, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Generell kontakt till samtliga projekt är:

Mårten Gustafsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Sara Paulsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län