Skogsprogram Västmanland

-ett samverkansprojekt inom det nationella skogsprogrammet

Illustration. Träd står i en handflata.
Illustration: Itziar Castany Ramirez

Om projektet

Målet med arbetet är att tillsammans med berörda parter i länet ta fram en regional skogsstrategi som med utgångspunkt från länets förutsättningar beaktar det nationella skogsprogrammets fem fokusområden:

• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
• Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt
internationellt samarbete.
• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Dessutom ska en ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer med inriktning på skog ha uppnåtts för att utveckla ett hållbart skogsbruk med klimatnytta som skapar fler arbetstillfällen. Även länsöverskridande samverkan ska ingå i programarbetet.

Samverkan är central i arbetet

I Västmanland finns en historik av god samverkan mellan olika intressenter inom en rad samhällsområden. Under 2018 lades en grund för förstärkt samverkan inom skogsfrågor då arbetet med det regionala skogsprogramarbetet inleddes. Inom skogsprogrammet arbetar vi aktivt med samverkan och nätverksbyggande, bl.a. genom att inkludera fler intressenter kring prioriterade frågor. Genom att låta den processen successivt byggas upp på ett strukturerat sätt, där alla får komma till tals och göra sina röster hörda, förväntar vi oss att vi kan etablera goda förutsättningar att samverka även kring mer kontroversiella skogsfrågor.

Klicka för mer information
Organisation Västmanland. Klicka för mer information

Sju aktörer i leder arbetet…

Representanter för Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mellanskog och Lantbrukarnas Riksförbund, Region Västmanland och Sveaskog utgör projektets referensgrupp och leder arbetet samt fattar strategiska beslut kring vilka aktiviteter som genomförs inom ramen för skogsprogrammet. Kopplat till referensgruppen finns flera utpekade experter som genomför särskilda uppdrag inom programarbetet.

…i förankring med länets skogsintressenter…

För att aktiviteter inom skogsprogrammet ska vara relevanta och få genomslag så förs en dialog med deltagare som representerar ett brett spektrum av olika intressen inom skogen, alltifrån skogsägare, myndigheter och entreprenörer till de som utnyttjar skogens som resurs för kunskap, friluftsliv och kulturmiljö m.m.

…och i dialog med omgivande län

Diskussioner förs med i första hand Länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län och motsvarande Skogsstyrelsedistrikt kring olika samverkansfrågor. Dialog förs kring vilka frågor som vi bör ha gemensam syn kring samt anordnande gemensamma aktiviteter. Utöver detta finns ett riksomfattande nätverk där projektledare för samtliga regionala skogsprogramgrupper ingår.

Aktuellt inom skogsprogrammet

Den 3 juni 2020 anordnades ett digitalt dialogmöte i syfte att tydliggöra vad som ska prioriteras i Västmanlands kommande skogsstrategi. På dialogmötet fick deltagarna även möjlighet att anmäla intresse för vidare dialog inom respektive prioriteringsområde. För mer information kontakta Mårten Gustafsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Tidigare genomförda aktiviteter

Hittills har följande aktiviteter genomförts inom skogsprogrammet för att öka kunskapen och främja dialogen inom länet kring skogsfrågor.

Material framtaget inom eller med stöd av skogsprogrammet

Hittills har följande sammanställningar tagits fram som specifika projekt inom eller med stöd av skogsprogrammet.