Hållbar resepolicy

Detta projekt är ett delprojekt inom Hållbar resande som syftar till att arbeta med frågan om resepolicys för att stödja organisationer att genom hållbarhetsarbetet att påverka hur tjänsteresor kan ske.

Arbetet bedrivas i form av examensarbete på Mälardalens högskola inom industriell ekonomi, planeras vara klart juni 2020.

Målet med studien är att:

  • bidra till en ökad förståelse för hur företagen i Västmanlandsregionen kan arbeta för att underlätta ett hållbart resande i tjänst
  • belysa de möjligheter och utmaningar som föreligger ett sådant arbete
  • identifiera hur företagens resepolicys är utformade
  • hur väl dessa efterföljs hur dessa kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

 

Slutsats:

Studien påvisar att tid, avstånd, miljöpåverkan, ekonomi och bekvämlighet var viktiga påverkansfaktorer på transportvalet vid lokala, regionala, nationella samt internationella tjänsteresor. De åtgärder som organisationer kan vidta för att främja hållbara tjänsteresor är att implementera tjänstecyklar, uppmuntra sina medarbetare att utnyttja kollektivtrafiken, skapa tydliga miljömål och resepolicyer som kontinuerligt följs upp, starkare restriktioner kring resor med flyg eller tjänstebil samt sträva efter att få medarbetarna att utnyttja digitala möten i större omfattning.

Examensarbetet finns att ladda ner i sin helhet via DIVA portalen: HÄR

 

Kontaktperson: Ulrika Överstam, Bombardier Transportation